Ismét nyilvánosak a szentmisék

A megyéspüspök rendelkezése szerint a Szeged-Csanádi Egyházmegyében április 12-től ismét lehet nyilvános istentiszteleteket tartani, vagyis hétfőtől helyreáll a szokásos miserend mindkét újszegedi templomunkban.

Természetesen továbbra is fennállnak a járványügyi óvintézkedések (belépéskor az ajtónál kézfertőtlenítőt használunk, maszkot hordunk, csakis kézbe áldozunk, szociális távolságot tartunk, a békeköszöntést pedig egymás felé való meghajlással fejezzük ki).

Plébánosunk prédikációja húsvét 2. vasárnapján:

***

AJÁNLÓ:

Timothy Dolan, New York bíboros-érseke a főegyházmegye internetes portálján „Itt az idő visszatérni a templomba a vasárnapi szentmisére” címmel megjelent írásában szólítja fel egyházmegyéje híveit, hogy bátran járjanak ismét templomba.

A teljes cikket itt olvashatja el »

A Feltámadott útja

A Teréz anya templom kertjében újra kiállításra került Farkas Dezsőné Simon Katalin festette 14 stáció másolata, amely a föltámadt Úr megjelenéseit ábrázolja. A mellette olvasható elmélkedéseket Barsi Balázs ferences írta. A templomkert nyitva van hétköznapokon 8-16 óra között (a Családi Bölcsőde nyitvatartási ideje alatt), és a szentmisék miatt péntek és szombaton 16-18 óra valamint vasárnap 11.00-12.30 között. Érdemes ellátogatni oda (Fő fasor 101), hogy elmélkedve imádkozzunk.

Tavaly ilyenkor plébánosunk így mutatta be a stációkat:

Francia nyelvű mise afrikai egyetemistáknak

Húsvétvasárnap hajnalban különleges eseménynek voltam részese az Erzsébet-templomban: plébánosunk afrikai keresztény egyetemistáknak celebrált szentmisét francia nyelven.

Már a legutóbbi nyilvános eucharisztikus ünnepen is szeretettel fordult feléjük, s arra kért bennünket, fogadjuk őket szívesen közösségünkben. A korlátozások miatt azóta nem kerülhetett erre sor, ám Krisztus feltámadását mégis templomunkban ünnepelte a közép-afrikai frankofon államokból származó hét fiatalember.

A taizéi lelkületet véltem felfedezni azokban a közvetlen szavakban és gesztusokban, amelyekkel Attila atya a Mária-oltár előtt a misére készülve várta a fiatalokat. Előkerültek a taizéi énekeskönyvek, dallamok hangzottak fel, és plébánosunk érdeklődésére egymás után sorjáztak az országnevek: Csád, Togo, Szenegál, Benin, Kongó. Bizonyára Roger testvér is jelen volt valahol a templomban, a szemnek láthatatlanul…

A szentmisében a fiatalok lelkesen énekelték saját keresztény énekeiket, és az evangélium elhangzása előtt nagy odaadással olvasták fel a szentírási részeket. Látszott: ajándék számukra, hogy bár hazájuktól távol, de hitközösségben ünnepelhetik meg a Húsvétot. Attila atya úgy véli: „megható, ahogy katolikus hitük miatt ilyen összetartók, még ha különböző országokból jöttek is a Szegedi Tudományegyetemre tanulni. És elgondolkodtató, hogy a francia egyháznak milyen missziós ereje volt a XIX. században, hogy az iszlám-többségű országokban is hitvalló keresztények élnek az úgynevezett Fekete-Afrikában.”

Vajon hallott-e már az Erzsébet-templom francia nyelvű szentmisét? Látott-e már egyetlen ünnepen ilyen sok országból érkező keresztényeket? – töprengtem az örömteli záróének hangjainál, melyek méltóképpen feleltek Jézus üzenetére: tegyetek tanítvánnyá minden népet (Mt 28,19).

Péterffy Gabriella

Köszönet az élelmiszer-felajánlásokért

A nagyböjti időszak során templomainkban tartós élelmiszert gyűjtöttünk rászoruló újszegedi testvéreink számára. Plébániánk szeretet-szolgálatában, a Karitász csoportban serénykedő tagjai hálásan köszönik a kedves hívek nagylelkű adományait.
Közös erővel 20 család húsvéti előkészületeihez nyújthattunk segítséget. Isten fizesse meg!

Ülésezett plébániánk Tanácsosi Testülete

A Tanácsosok Testületének soron következő ülését plébánosunk március 15, hétfő 18 órára hívta össze, melyet online konferencia módjára valósítottunk meg.

Lelkipásztori beszámoló – Mi újság a plébánián?

A plébániai kisközösségek rendszeresen találkoztak november közepéig, majd az online térben tartották meg összejöveteleiket, mindmáig. A plébános megköszönte különösen a csoportvezetők aktivitását, hogy jó pásztorként összetartják a rájuk bízottakat.

Mindenekelőtt kiemelte Aradi Mária áldásos szolgálatát, aki minden nap helyt áll a templomban, és az imádkozni vágyókat összefogja.

Németh Zsuzsi a szentségek felvételére készülő felnőtteket a katekumen-csoportban oktatja, november óta online formában (hétről hétre 8-10 fő vesz részt a foglalkozáson).

A csütörtök esti felnőttkatekézis idei témája „az ember erkölcsi kiteljesedése”, amely csütörtök esténként mindig 20-22 fő aktív részvételével folyik, november óta online formában, vagyis mindenki odahazulról kapcsolódik a tanításba – ezt Plébánosunkvezeti.

A Siklós Robi és Szilvi vezetésével működő Názáret családcsoport szeptember és október során még megtartották összejöveteleiket a plébánián, de azóta nem.

A Dobos János és Márta vezetésével működő családcsoport viszont kéthetente töretlenül találkozik, de a járványveszély erősödésével online formában.

A fiatalok Antiochia-közössége is az online térbe szorult, de így is minden pénteken megtartják imaestjüket mintegy 8-10 fővel. Terveik szerint június végén a plébánián tartják meg évenként szokásos lelkigyakorlatukat, amelyre olyan 16-22 korcsoportba tartozó fiatalokat is meghívnak, akik szeretnének hozzájuk csatlakozni. Köszönjük Bucskó József és Ágota szolgálatát, akik háttérszülőként patronálják a közösséget.

A Jeromos csoport 8-10 tagja a szokott időben, hétfő esténként Bús Márti vezetésével a templomban találkozik egy rövid imádságra.

A plébániai adminisztráció a megszokott módon folyik, az irodában Kószó Edit (illetve helyettese Aradi Márta) minden nap fogadja a hivatalos ügyeket intézőket. Az anyakönyvek rendben vannak, és másolatát – miként minden évben – beküldtük az egyházmegyei levéltárba.

A plébánia épületét a háziasszonyi teendőket (bevásárlás, főzés) is ellátó Krámliné Bodzsár Jutka takarítja és rendszeresen fertőtleníti. Az Erzsébet-templomot Komárominé Soós Éva (férjének segítségével) rendben tartja. Nagy köszönet illeti a sekrestyés önkéntes helyetteseit: Bunford Zoltán, Kis Lászlóné Gyöngyi, György Zsuzsi. A Teréz-templomot az ottani angyal-csapat takarítja és fertőtleníti Talló Éva és Juhászné Marika vezetésével. Nekik, de végső soron a Jóistennek köszönhető, hogy templomainkban nem betegednek meg a hívek, hanem inkább gyógyulni járnak oda. 

 

Plébániánk pénzügyi helyzete

Meghallgattuk a pénzügyi beszámolót, miszerint a 2020. évi zárszámadás sarokszámai 1000 Ft-ban és kerekítve a következők:

Bevételek:

 • hozzájárulás az plébánia fenntartásához: 5.690
 • perselybevétel: 4.981
 • hitéleti tevékenységre: 50
 • célgyűjtés a templomfestés javára: 3.129
 • célgyűjtés Karitásznak (40%): 71
 • stóla, stipendium: 2.963
 • adomány: 1.572
 • temető üzemeltetés bevétele: 3.933
 • temetői sírhelymegváltás: 13.862
 • temetői ravatalozó-használat: 2.457
 • temetői harangozás: 258
 • ingatlan bérbeadás: 6.686
 • Sz-Cs Egyhm-i támogatás járványveszélyben: 206
 • Sz-Cs Egyhm-i támogatás nyári táborokra: 842
 • EMMI pályázatból hangszervásárlásra: 494
 • Újszegedi Szent Erzsébet Alapítványtól: 1.422

Bevétel összesen: 48.616.000 Ft

Kiadás:

 • plébános, lelkész és kisegítők illetménye: 5.184
 • alkalmazottak bére és járulékai: 14.857
 • plébániai étkezés: 971
 • útiköltség: 580
 • rendezvények és hitoktatás dologi kiadásai: 665
 • közüzemi díjak (plébánia): 2.055
 • közüzemi díjak (templomok): 1.237
 • közüzemi díjak (ingatlanok): 1.971
 • temetőfenntartás: 4.959
 • templomfenntartás: 1.901
 • iroda, adminisztráció, kommunikáció: 344
 • liturgikus eszközök, fogyóanyagok: 1.133
 • beruházás, karbantartás: 1.254
 • Erzsébet-templom belső festése: 5.546
 • plébániai közösségek, rendezvények: 527
 • hitoktatás dologi kiadása: 232
 • pályázatok elszámolása: 931
 • rászorulók támogatása, karitász: 447
 • bankköltség 477

Kiadás összesen: 45.271.000 Ft

A részletes és pontos kimutatást a testületi tagok láttuk és egyhangúan elfogadtuk, továbbá a 2021. évre szóló költségvetési adatokat az egyházmegyéhez jóváhagyás céljából hamarosan eljuttattjuk.

a Tanácsosi Testület Gazdasági Bizottsága

 

A fenteket áttekintve megállapíthatjuk, hogy a plébániánkon folyó hitélet (ez a legfontosabb – minden ezt a célt szolgálja!) anyagi feltételei rendben vannak. Köszönhető ez elsősorban a hívek adományainak, és az alkalmilag elnyert pályázati forrásoknak.

Ne feledjük, hogy a plébániák rendszeres támogatást sem államtól, sem felettes egyházi hatóságuktól (konkrétan a Szeged-Csanádi Egyházmegyétől) nem kapnak. Így tehát a hívek önkéntes adományaiból kell nemcsak az épületeket fenntartani, hanem a papok és munkatársaik fizetését és járulékait kigazdálkodni.

Itt jegyezzük meg, hogy plébániánk fenntartásához rendszeres adományokra van szükségünk, amely a nettó jövedelem 1%-a (ez kb. havi 1500-2500 Ft). Ez az összeg a plébániai irodán befizethető vagy banki átutalással teljesíthető: OTP 11735005-20505002. Szeretettel kérjük azokat, akik átutalással fizetnek adományt vagy egyházi hozzájárulásukat, szíveskedjenek lakcímmel is beazonosítani magukat az átutalás közlemény sorában, mert ennek hiányában sokszor nem tudjuk, hogy két vagy több azonos néven szereplő közül kihez könyveljük a befizetést.

E száraznak tűnő beszámoló végén Szent Pál apostol szavait idézem: „Isten a jókedvű adakozót szereti” (2Kor 9,7).

Thorday Attila, plébános

Legyünk aktív részesei a szentmisének! (videó)

Fogadja szeretettel plébános atya újabb üzenetét:

Újratervezés – Plébánosi üzenet az új járványügyi intézkedések miatt

Ismét felfüggesztésre kerültek a nyilvános istentiszteletek. Ezzel kapcsolatban nézze meg Attila atya üzenetét:

 

Vidám maszk-a-bál a Teréz anya bölcsiben

Farsang járvány idején? Hogyan lehetséges ez és hol? Mennyi volt a büntetés? – kérdezhetnék tőlünk sokan, amikor feldobjuk ezt a témát. Pedig a farsang itt járt közöttünk, és nem csak maszkokat, hanem vidám, színes jelmezeket is hozott oda, ahol játék nélkül nem telhetnek el a mindennapok: a Teréz anya Családi Bölcsődébe.

Járvány ide vagy oda, nálunk bizony meg kellett ünnepelni ezt a jeles időszakot, hiszen a gyerekeknek a játék és a valóság csodás találkozása az életet jelenti minden egyes nap. A fantázia szárnyal és a kicsi gyermek bárkivé, bármivé átváltozik pillanatok alatt. Tűzoltó, katona, vadakat terelő juhász vagy épp hercegnő, katicabogár, kistigris. Ezekben a komor felhős napokban bölcsődés csemetéink szívbéli nevetése jókedve töltötte be a jó meleg szobákat a Teréz templom emeleti termeiben. Volt ének, zene, tánc, fánk és játék, ahogy egy rendes farsanghoz illik és a gondozó nénik is jelmezt öltöttek. Szükségünk van arra, hogy ne feledjük el: ilyen volt az élet járvány előtt és reméljük ilyen lesz utána is. Erre tanítottak minket a gyermekek az idei farsangon: merjük elképzelni ezt és együtt örülni neki, hiszen ez az ünnep ezt jelenti mindannyiunk számára.

A hétköznapok a bölcsiben a járványos idők óta csak abban változtak meg, hogy a felnőttek maszkot viselnek a folyosókon, mint mindenhol másutt, ahol találkoznak. A gondozó nénik azonban nem tudnak maszkot viselni, hiszen a kicsi gyermek az ő szájukra figyel, amikor az első hangokat, mondatokat formálja, az ő arcukról tanulja az érzelmeket. S ahogy a tanító néni sem rejtőzhet maszk mögé egy osztályban, úgy a bölcsis nénik sem bújhatnak el az 1-3 évesek elől, akkor sem, ha épp könnyeiket vagy orrocskájukat törölgetik. Szeptember óta fokozottan figyelünk a játékok fertőtlenítésére, a kilincsek, kapcsolók, kapaszkodók naponta többször is megtisztulnak, és ha épp nem szellőztetünk, akkor szabad levegőn vagyunk a gyermekekkel: bizony még ebben a nagy hideg februárban is.

Létszám-beli gondunk hála Istennek nincs: a bölcsőde teltházzal működik. Munkatársaink sok gyermekes anyukák többségében ezért, időnként nehézkes a munkarend összeállítása, különösen, ha saját gyermekeik hiányoznak iskolából, óvodából. Büszkék vagyunk rá tehát hogy ősz óta csak kétszer kellett (rövid időre) bezárnunk a bölcsit igazolt kovid fertőzés miatt. Honnan e különös érzés és mit jelent? Talán azt, hogy ez a kis maroknyi csapat szülők gyermekek és bölcsődei munkatársak, tényleg odafigyelünk egymásra, ebben a hosszúra nyúlt maszkos időszakban, még így farsang idején is, jókedvű maszk-a-bálunkban is ezt tettük, ahogy erről a kép is tanúskodik.

Szendrényi Marietta

Szerelmes kalandtúra a Házasság Hete jegyében

Szerelmes kalandtúrára indultunk február 7-én vasárnap kettesben a Dómba. A kalandtúrát – de mondhatnám randevúnak is – a Szeged-Csanádi Egyházmegyei Pasztorális Helynökség Családközpontja szervezte. Már korábbi években is részt vettünk hasonló programokon a Házasság Hetén, és jól éreztük magunkat, nem csak a túrákon, hanem előadásokon vagy különböző foglalkozásokon is. Évek óta csodáljuk a szervezők lelkesedését, ötletességét és a programok minőségét.

Fontosnak tartjuk (és ezt egy közelmúltban átélt komolyabb betegség még jobban megerősítette), hogy kettesben töltsünk időt és a párkapcsolatunkat és egyúttal keresztény hitünket erősítő, szerelmünk parazsát felszító programokon vegyünk részt. Ez 25 év házasság után már érthető. Szívesen jelentkeztünk a kalandtúrára, mert örültünk, hogy végre kimozdulhatunk, nem csak az otthonunkban egy videó híváson keresztül találkozunk más párokkal, hanem személyesen is (de a járványügyi szabályokat betartva!).

A Dómban a Családközpont munkatársai fogadtak minket és egy borítékban átnyújtották a játékos, de mélységeket megnyitó feladatok leírását. Külön élmény volt, hogy a túra útvonala és egyes állomásai mindaddig titok volt, amíg néhány egyszerű, a Dóm téri árkádok szobraihoz kapcsolódó rejtvényt meg nem oldottunk. A kellemes kora tavaszi időben üdítő és felemelő volt a Tisza-parton, Stefánián, Széchenyi téren sétálni, és az egyes állomásokhoz kapcsolódó szempontok alapján beszélgetni a kapcsolatunkról – népmesei és magyar történelmi feladatokkal színezve – és áldást mondani egymásra. Az utolsó állomás a Katolikus Ház udvara volt, ahol sok régi kedves ismerőssel találkozhattunk és finom forralt bort, forró teát kortyolgatva kötetlenül beszélgethettünk. Jókedvűen, szerelmesen és hálával a szívünkben értünk haza.

Prónai István és Csilla

* * * * *

Az áldás szövege:

Áldjon Isten minden jóval téged
Hajnalodban madárhanggal jöjjön hozzád,
ébredésedben friss erővel,/s az új nap kitáruló,
szép reményével/
töltse be szívedet.

Áldjon Isten minden jóval téged/
néhány útra indító kedves szóval jöjjön hozzád,
Döntéseidben bátorsággal,/s napi munkádban
a tevékeny szeretet örömével/
töltse be szívedet.

Áldjon Isten minden jóval téged/
fáradtságodban felüdítő pillanatokkal jöjjön hozzád,/
találkozásaidban nyitottsággal,/s mikor hazaérsz családod körébe,/
az otthonosság békéjével
töltse be szívedet.

Áldjon Isten minden jóval téged/
hétköznapi, apró jelekben jöjjön hozzád,
lelkesítő igaz szavakban,/
s megújuló, erős reménységgel/
töltse be szívedet.

Attila atya évértékelője szilveszterkor

Az év végi hálaadó szentmisét december 31-én, csütörtökön 17 órakor tartottuk az Erzsébet-templomban.

Thorday Attila plébános az újszegedi Árpád-házi Szent Erzsébet Plébánia közösségének életét foglalja össze a hálaadó szentmisén, amelyet itt tud megnézni:

(Videó: Körmöczi László)